Handelsbetingelser

 1. Gyldighed
  Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er til enhver tid gældende mellem Maj & Wallin IVS og Kunden, med mindre andet skriftligt aftales mellem parterne.

  Disse handelsbetingelserne er gældende fra den 1. juni 2019.

  Det er Kundens ansvar at holde sig opdateret med Maj & Wallin IVS forretningsbetingelser. Er der skriftlig i f.eks. en kontrakt – aftalt en specifik pris per time eller projekt – kan denne ikke ændres fra nogen af parterne uden videre.

  Ved kontraktlige forhold mellem Maj & Wallin IVS og Kunden vedr. daglig drift, vedligeholdelse og support skal evt. prisændringer genforhandles.

  Maj & Wallin IVS forbeholder sig ret til at ændre i listepriser og forretningsbetingelser uden videre.

 2. Priser, tilbud og ydelser
  1. Priser
   Alle priser er oplyst ekskl. moms.
  2. Tilbud
   Tilbud afgivet af Maj & Wallin IVS er gældende i 14 dage, medmindre andet er angivet.
  3. Hvad faktureres
   Som udgangspunkt faktureres alt tid brugt på Kunden i intervaller på 30 minutter. Maj & Wallin IVS er et konsulenthus og fakturere løbende al tid der er registreret på Kunden. Kunden har på alle opgaver, der udføres på timebasis, forinden modtaget et estimeret timeforbrug fra Maj & Wallin IVS. Hvis timeforbruget under udførelsen af opgaven vurderes at overstige det oprindelige estimatet, kontaktes kunden herom.
   Har Maj & Wallin IVS afgivet et tilbud og dette er accepteret af kunden, bliver dette faktureret med baggrund i dette og de indgåede betingelser, indeholdt i tilbuddet.
  4. Større kundeopgaver
   Ved større kundeopgaver forbeholder Maj & Wallin IVS sig retten til at bede om forudbetaling og/eller delbetaling.
   En vurdering af kundeopgave og kundens kreditforhold, vil ligge til grund for evt. forud-/delbetaling.
   Dette gælder for såvel nye som tidligere kunder hos Maj & Wallin IVS.
  5. Kundens kredit
   Maj & Wallin IVS kreditvurdere alle Kunder og denne danner grundlag for evt. forudbetaling inden opstart.
  6. Faktureringsperiode
   Hvis kunden har indgået aftale om daglig drift, vedligeholdelse og support faktureres disse 3 måneder forud, medmindre andet er aftalt.Fakturering af kundeopgaver bliver faktureret tidligst 3 hverdage efter afslutning.

   Maj & Wallin IVS sender alle faktura elektronisk pr. mail.

  7. Prisjusteringer
   Maj & Wallin IVS forbeholder os retten til at revidere eller ændre aftalte priser med to måneders varsel til enhver Kunde. Kunden har dog altid en aftalt pris i tilbud og kontrakter der er gældende et år fra kontraktens underskrifts dato.
  8. Ydelser
   Ydelser leveret af Maj & Wallin IVS er enten aftale om udvikling, daglig drift, vedligeholdelse og support af digitale løsninger og tilknyttede services.
 3. Betaling
  Faktura betales straks og senest 8 hverdage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

  Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

  Omhandler betalingen en forud-/delbetaling forbeholder Maj & Wallin IVS sig ret til at ophøre med arbejdet for kunden indtil dette er bragt i orden.

  Indbetalinger skal ske til følgende bankkonto: Nordea Bank – Reg.nr. 2275 – Kontonr. 6899 771 700
  Fakturanummer bedes angivet ved bankoverførsel.

 4. Kundens forpligtelser
  Hvor Kunden skal levere materiale – herunder kravsspecifikation, højtopløselige filer, brugeradgange m.v. til brug for udførsel af den af kunden bestilte opgave – påhviler det Kunden at overholde fastsatte deadlinesKunden er forpligtiget til så vidt muligt at levere en fyldestgørende kravspecifikation til Maj & Wallin IVS.

  Der er mulighed for at lave en kravspecifikation workshop, der vil afklare hvilke forventninger der stilles til en kravspecifikation.

  Det er Kundens ansvar at sikre sig at Maj & Wallin IVS som leverandør har forstået opgaven. Derfor anbefaler vi, at der foretages et indledende møde for at forventningsafstemme.

  Maj & Wallin IVS kan ikke drages til ansvar for forsinkelse, som må påskrives Kundens forhold, herunder svartid på henvendelser. Hvis kundens forhold medfører, at Maj & Wallin IVS ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, har vi krav på det fulde honorar hos Kunden.

  Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændring til os.

 5. Ansvarsbegrænsning
  Maj & Wallin IVS er ikke ansvarlig for økonomiske tab påført Kunden ved Kundens anvendelse af vores ydelser og services. Det gælder bl.a. Kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forstyrrelser eller mangelfuld betjening fra Kundens side. Maj & Wallin IVS er ligeledes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til Kundens datasystemer, herunder data på kundens eller tredjemands internetserver.Maj & Wallin IVS er ikke ansvarlig for indholdet af informationer/data, som Kunden modtager eller afgiver elektroniske eller har liggende i sin digitale løsning. Dette gælder tillige rigtigheden, lovligheden og lødigheden af denne information/data.

  Maj & Wallin IVS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser grundet nedbrud eller andre forhold.

  Maj & Wallin IVS handler kun med professionelle.

  Maj & Wallin IVS er ikke ansvarlig for force majeure-forhold.

 6. Reklamation
  Enhver form for reklamation skal rettes skriftlig, indenfor 5 hverdage til:
  Maj & Wallin IVS, Skovbo Allé 34, 2670 Greve
 7. Værneting og lovvalg
  Enhver tvist om fortolkning af disse almindelige forretningsbetingelser og Kundens aftale med Maj & Wallin IVS behandles efter lovgivningen i Danmark ved retten i Glostrup.