Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende for freelance arbejde der udføres af Martin eller Maria herefter benævnt som Maj & Wallin

 1. Gyldighed
  Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er til enhver tid gældende mellem Maj & Wallin og Kunden, medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne. Disse handelsbetingelserne er gældende fra den 1. december 2021.

Det er Kundens ansvar at holde sig opdateret med Maj & Wallin forretningsbetingelser. Er der skriftlig i f.eks. en kontrakt – aftalt en specifik pris per time eller projekt – kan denne ikke ændres fra nogen af parterne uden videre.

Ved kontraktlige forhold mellem Maj & Wallin og Kunden vedr. daglig drift, vedligeholdelse og support skal evt. prisændringer genforhandles.

Maj & Wallin forbeholder sig ret til at ændre i listepriser og forretningsbetingelser uden videre.

 1. Priser, tilbud og ydelser
  1. Priser
   Alle priser er oplyst ekskl. moms.
  2. Tilbud
   Tilbud afgivet af Maj & Wallin er gældende i 14 dage, medmindre andet er angivet.
  3. Hvad faktureres
   Som udgangspunkt faktureres alt tid brugt på Kunden i intervaller på 30 minutter. Maj & Wallin er et konsulenthus og fakturere løbende al tid der er registreret på Kunden. Kunden har på alle opgaver, der udføres på timebasis, forinden modtaget et estimeret timeforbrug fra Maj & Wallin. Hvis timeforbruget under udførelsen af opgaven vurderes at overstige det oprindelige estimatet, kontaktes kunden herom.
   Har Maj & Wallin afgivet et tilbud og dette er accepteret af kunden, bliver dette faktureret med baggrund i dette og de indgåede betingelser, indeholdt i tilbuddet.
  4. Større kundeopgaver
   Ved større kundeopgaver forbeholder Maj & Wallin sig retten til at bede om forudbetaling og/eller delbetaling.
   En vurdering af kundeopgave og kundens kreditforhold, vil ligge til grund for evt. forud-/delbetaling.
   Dette gælder for såvel nye som tidligere kunder hos Maj & Wallin.
  5. Kundens kredit
   Maj & Wallin kreditvurdere alle Kunder og denne danner grundlag for evt. forudbetaling inden opstart.
  6. Faktureringsperiode
   Hvis kunden har indgået aftale om daglig drift, vedligeholdelse og support faktureres disse 3 måneder forud, medmindre andet er aftalt.Fakturering af kundeopgaver bliver faktureret tidligst 3 hverdage efter afslutning.Maj & Wallin sender alle faktura elektronisk pr. mail.
  7. Prisjusteringer
   Maj & Wallin forbeholder os retten til at revidere eller ændre aftalte priser med to måneders varsel til enhver Kunde. Kunden har dog altid en aftalt pris i tilbud og kontrakter der er gældende et år fra kontraktens underskrifts dato.
  8. Ydelser
   Ydelser leveret af Maj & Wallin er enten aftale om udvikling, daglig drift, vedligeholdelse og support af digitale løsninger og tilknyttede services.
 2. Betaling
  Fakturering af arbejdet sker via Factofly ApS som står for det administrative. Faktura herfra betales straks og senest 8 hverdage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

Omhandler betalingen en forud-/delbetaling forbeholder Maj & Wallin sig ret til at ophøre med arbejdet for kunden indtil dette er bragt i orden.

Fakturanummer bedes angivet ved bankoverførsel.

 1. Kundens forpligtelser
  Hvor Kunden skal levere materiale – herunder kravsspecifikation, højtopløselige filer, brugeradgange m.v. til brug for udførsel af den af kunden bestilte opgave – påhviler det Kunden at overholde fastsatte deadlinesKunden er forpligtiget til så vidt muligt at levere en fyldestgørende kravspecifikation til Maj & Wallin.Der er mulighed for at lave en kravspecifikation workshop, der vil afklare hvilke forventninger der stilles til en kravspecifikation.

Det er Kundens ansvar at sikre sig at Maj & Wallin som leverandør har forstået opgaven. Derfor anbefaler vi, at der foretages et indledende møde for at forventningsafstemme.

Maj & Wallin kan ikke drages til ansvar for forsinkelse, som må påskrives Kundens forhold, herunder svartid på henvendelser. Hvis kundens forhold medfører, at Maj & Wallin ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, har vi krav på det fulde honorar hos Kunden.

Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændring til os.

 1. Ansvarsbegrænsning
  Maj & Wallin er ikke ansvarlig for økonomiske tab påført Kunden ved Kundens anvendelse af vores ydelser og services. Det gælder bl.a. Kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forstyrrelser eller mangelfuld betjening fra Kundens side. Maj & Wallin er ligeledes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til Kundens datasystemer, herunder data på kundens eller tredjemands internetserver.Maj & Wallin er ikke ansvarlig for indholdet af informationer/data, som Kunden modtager eller afgiver elektroniske eller har liggende i sin digitale løsning. Dette gælder tillige rigtigheden, lovligheden og lødigheden af denne information/data.Maj & Wallin er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser grundet nedbrud eller andre forhold.

Maj & Wallin handler kun med professionelle.

Maj & Wallin er ikke ansvarlig for force majeure-forhold.

 1. Reklamation
  Enhver form for reklamation skal rettes skriftlig, indenfor 5 hverdage til: Maj & Wallin
 2. Værneting og lovvalg
  Enhver tvist om fortolkning af disse almindelige forretningsbetingelser og Kundens aftale med Maj & Wallin behandles efter lovgivningen i Danmark ved retten i Glostrup.